» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 2378537 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 28/07/1402 بازدید10023 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید507289 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید309729 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 336278 131654
دوشنبه 328157 128603
جمعه 344587 124281
شنبه 322945 119813
چهارشنبه 344542 129139
پنجشنبه 356122 133170
سه شنبه 345906 127309
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 507289 185332
جمعه 406273 147754
20الی 24 شب 309729 112730
چهارشنبه 411486 151288
12الی 16 بعدازظهر 395222 149700
سه شنبه 348538 147165