» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1470491 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 17/12/1400 بازدید5810 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/09/1398 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید309627 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید194305 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 205148 80630
دوشنبه 204195 80368
جمعه 211034 75748
شنبه 205192 76668
چهارشنبه 214485 78735
پنجشنبه 210704 79910
سه شنبه 219733 81165
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 309627 114260
جمعه 256323 92169
20الی 24 شب 194305 69830
چهارشنبه 247067 93686
12الی 16 بعدازظهر 250231 92619
سه شنبه 212938 90660