» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1166492 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 17/12/1400 بازدید5810 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/09/1398 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید243465 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید157713 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 156949 57298
دوشنبه 161889 59074
جمعه 167812 56065
شنبه 164684 56958
چهارشنبه 175016 60145
پنجشنبه 164572 59007
سه شنبه 175570 61001
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 243465 83596
جمعه 202712 68487
20الی 24 شب 157713 51347
چهارشنبه 195576 70097
12الی 16 بعدازظهر 203025 69461
سه شنبه 164001 66560