» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 2603627 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 31/03/1403 بازدید11168 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید553839 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید338522 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 368726 142487
دوشنبه 364356 141797
جمعه 369161 134725
شنبه 350961 131083
چهارشنبه 373948 141367
پنجشنبه 394388 147137
سه شنبه 382087 138974
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 553839 203846
جمعه 443309 161161
20الی 24 شب 338522 123163
چهارشنبه 446436 164945
12الی 16 بعدازظهر 437824 163452
سه شنبه 383697 161003