کد ملک: ١٠٦-٣

فروش ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
25 متر مربع منطقه انزل مال
طبقه :-
مبلغ فروش: :٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

ویژگی ها